APA mexanizmi və Ölkələrarası hesabatlılığa (CbCR) praktiki baxış məqsədilə Avstriyanın Federal Maliyyə Nazirliyinə təlim səfəri

Adıçəkilən səfər nəticəsində Nazirliyin əməkdaşları transfer qiymətləri ilə bağlı aşağıdakı bilik və bacarıqlara yiyələnmişdir:
 •  Transfer qiymətləndirməsi üzrə yoxlamaların  mərkəzləşdirilmiş qrup tərəfindən həyata keçirilməsi təcrübəsi;
•   TQ-nin aparılması məqsədilə müqayisə oluna bilən məlumatları əldə etmək üçün istifadə olunan məlumat bazaları;
•   TQ məqsədləri üçün Avstriya vergi auditorlarının istinad etdiyi qanunvericilik;
•   Ölkələrarası hesabatlılıq (CbCR)  ilə bağlı tələblər;
•   Risklərin təhlili, vergitutma məqsədləri üçün qiymətlərin əvvəlcədən razılaşdırılması (APA), qarşılıqlı razılaşma proseduru (MAP), qol uzunluğu prinsipi və üfüqi monitorinq.

Europe Greece Azerbaijan